Medicininio audito paslaugos

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1992), kiekvienas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, nepriklausomai nuo paslaugų apimties ir profilio – nuo gydomojo masažo kabineto iki universitetinės klinikos, privalo vykdyti vidaus medicininį auditą.
Mes atvykstame į įstaigą, įvertiname visas faktines aplinkybes, galinčias daryti įtaką sveikatos priežiūros paslaugų kokybei: medicininių dokumentų ir vidaus tvarkų bei aprašų, medicinos personalo, patalpų, medicinos prietaisų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Patariame, kaip su mažiausiais kaštais pašalinti trūkumus.
Vykdome neatitikčių kokybės rodikliams registravimą, jų periodinę analizę ir analizės rezultatais pagrįstų pakeitimų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesams įgyvendinimą.
Mūsų paslaugos – ne tik sausas aprašų rinkinys, parengtas neatsižvelgiant į įstaigos veikos specifiką, ką dažnai siūlo įvairios dokumentų rengimo kontoros, o tvarkos ir aprašai, kurie atitinka įstaigos tikrovę, netrukdo personalui dirbti, o jam padeda.
Būtina atsiminti, kad bet kokia įstaigos vadovo patvirtinta tvarka ar aprašas yra vidaus teisės aktas ir jeigu jis neatitinka įstaigos veiklos specifikos, tai yra, personalas faktiškai jo nesilaiko, šis faktas gali būti panaudotas teisme prieš paslaugas teikusį mediką ir įstaigos administraciją.
Mūsų tikslas – ne apkrauti personalą pertekliniais reikalavimais, bet orientuotis į tai, kas svarbiausia galutiniam rezultatui – tai pacientų sauga ir personalo sauga bei įstaigos apsauga nuo pacientų ar jų atstovų bandymų “pasipinigauti” nesant realios žalos paciento sveikatai.